កម្មវិធីប្រកួតប្រជែងគណិតវិទ្យា MOSC 2022

អបអរសាទរសាលារៀនជំនាន់ថ្មី វិទ្យាល័យព្រះស៊ីសុវត្ថិដែលជាប់ជ័យលាភីមេដាយមាសសាលាដែលមានសិស្សទទួលបានជ័យលាភីច្រើនជាងគេក្នុងកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងគណិតវិទ្យាMOSC 2022។

Comments